Vormen. Tweemaandelijksch tijdschrift voor letterkunde en kritiek

‘Vormen. Tweemaandelijksch Letterkundig Tijdschrift’, is uitgegeven van april 1936 tot maart 1940. Pieter G. Buckinx, Paul De Vree en René Verbeeck traden op als redacteurs. Vanaf de tweede jaargang maakten ook André Demedts, en R. F. Lissens deel uit van de redactie. Vanaf de tweede jaargang is de ondertitel gewijzigd in ‘Tweemaandelijksch tijdschrift voor letterkunde en kritiek’. Vanaf de derde jaargang zetelden René Berghen en Marcel Matthijs in de redactie. In de eerste twee jaargangen verschijnt het tijdschrift om de twee maanden, maar vanaf de derde jaargang is er een maandelijkse oplage, hiermee wijzigt de ondertitel opnieuw in ‘Maandelijksch tijdschrift voor letterkunde en kritiek’.
De poëzie is prominent aanwezig in ‘Vormen’. Naast gedichten van zowel redactieleden als gastdichters, vind je poëziekronieken. Verder hebben schrijvers essays gepubliceerd waarin een visie op de dichtkunst wordt geëxpliciteerd. Zoals blijkt uit het volgende citaat.

Maar ook daarnaast erkennen wij dat het uitspreken dezer persoonlijkheid een onvruchtbaren toestand kan beteekenen, indien de aandacht niet wordt gericht op de vernieuwende, vormgevende kracht, die den levensinhoud ordent en transformeert en hem zijn diepere beteekenis geeft.
(Vormen 1936, 1)

De opdracht om een tentoonstelling te maken rond dit tijdschrift kadert in het werkcollege van 'Nederlandse letterkunde V' bij professor T'Sjoen. Het project loopt over het volledige eerste semester van academiejaar 2014-2015.